Ligjërata publike

  • Demografia e Shqipërisë: Ndryshimet e fundit.
  • Bipolarizimi politik dhe poli i tretë në Shqipëri.
  • Shqipëria dhe Procesi i integrimit evropian: Sfidat dhe Roli i Shoqërisë Civile.
  • Marrëdhëniet italo-shqiptare në kuadrin e Integrimit Evropian.
  • Komunikimi si problem, burim ose rrezik.
  • Statusi i gruas në Shqipëri, perspektiva e të drejtave të njeriut.  
  • Sfidat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
  • Censusi 2011 në Shqipëri: Pse janë të nevojshme të dhënat e shkruara?