Kurse Afat-shkurtra

Instituti Shqiptar i Çështjeve Publike dhe Universiteti Marin Barleti organizojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe periodike seminare dhe trajnime profesionale të avancuara, në lidhje me funksionimin, menaxhimin dhe administrimin e organizatave dhe trajtimin e burimeve njerëzore. Ky institut ofron gjithashtu  Cikël Seminaresh për menaxherë të niveleve të mesme e të larta drejtuese, duke vënë theksin në këmbimin e përvojave moderne më të mira perëndimore.

Lista e kurseve afatshkurtra të aftësimit profesional të miratuara nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë:


Emertimi i kursit Kredite
Kurs intensiv i Programit Financiar ALFA 3 kredite
Kurs intensiv i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit 5 kredite
Kurs intensiv mbi Taksimin; 5 kredite
Kurs intensiv për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit 5 kredite
Kurs intensiv në Menaxhim Risku Bankar 5 kredite
Familjarizim me Procedurat e Regjistrimit të një Biznesi 5 kredite
Familjarizim mbi Legjislacionin e Pronësisë 5 kredite
Familjarizim mbi të Drejtën Familjare, Martesa dhe zgjidhja e saj 5 kredite
Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun 7 kredite
Kuptimi dhe zbatimi i Politikave Publike 7 kredite
Kuptimi bashkëkohor mbi Admin. Pub. dhe Administratorin Publik 7 kredite
Qeverisja; kërkesat për kuptimin dhe zbatimin e këtij modeli 7 kredite
Diplomacia e vendeve të vogla 7 kredite
Institucionet e BE dhe marrëdhëniet me Shqipërinë 7 kredite
Vlerësimi në Arsim; 4 kredite
Metoda Bashkëkohore të Mësimdhënies 4 kredite
Drejtim dhe Menaxhim Arsimi 4 kredite
Koncepte themelore mbi përkatësinë gjinore 3 kredite
Psikologji Ligjore; 7 kredite
Psikologji Klinike; 7 kredite
Menaxhim i Burimeve Njerëzore 5 kredite
Menaxhimi i Marketingut; 5 kredite
Bazat e Shitjes; 5 kredite
Bazat e Shpërndarjes; 5 kredite
Ndërtimi i një Plani Biznesi; 5 kredite
Plani i Promocionit; 5 kredite
Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientët/Shërbimi ndaj Klientit 5 kredite
Menaxhimi i Inovacionit dhe Kreativitetit 5 kredite
Hyrje në Industrinë e Hoteleri- Turizmit 6 kredite
Menaxhimi i Operacioneve për Ushqimet dhe Pijet 6 kredite
Menaxhimi i Shërbimeve në Operacionet e Ushqimeve dhe të Pijeve 6 kredite
Menaxhimi i Operacioneve të Mirëmbajtjes 6 kredite
Menaxhimi i Operacioneve në Front Office 6 kredite
Mbikëqyrja në Industrinë e Hoteleri –Turizmit 6 kredite
Shitjet dhe Marketingu në Industrinë e Hoteleri –Turizmit 6 kredite
Microsoft Word; 2 kredite
Microsoft Excel; 2 kredite
Microsoft Power Point 1 kredit
Ueb Dizajn (HTML) 1 kredit
Bazat e të dhënave me Microsoft Access 1 kredit
Restaurimi dhe Arkeologjia; 12 kredite
Arkitektura e Qëndrueshme; 12 kredite
Arkitektura Interiere; 12 kredite
Planifikimi Urban dhe Vlerësimi Ekonomik 12 kredite
AutoCad 2D, AutoCad 3D; 6 kredite
Dizajni Tre Dimensional / 3D Studio Max 6 kredite

Për informacion më të detajuara rreth zhvillimit të kurseve dhe kushteve të pranimit kontaktoni në adresën e-mail: bspa@umb.edu.al